InAu

Obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému InAu.cz

Provozovatel: Annaba Consulting Corp.

Verze 0.9

Platnost od 24.8.2012


1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů
  1.1 Definice některých pojmů
  1.2 Obecná ustanovení
  1.3 Nápověda aukčního systému InAu
  1.4 Aukční systém InAu
  1.5. Ochrana práv a oprávněných zájmů InAu
2 Obecné podmínky užívání aukčního systému
 
2.1 Podmínky provozovatele
  2.2 Registrace
3 Druhy aukcí
 
3.1 Specifikace aukcí
  3.2 Druhy aukcí s určením doby trvání
    3.2.1 Standardní aukce
    3.2.2 Rychlá aukce
    3.2.3 Minutová aukce
    3.2.4 Tříminutová aukce
    3.2.5 Pětiminutová aukce
    3.2.6 Desetiminutová aukce
    3.2.7 Kombinace aukcí s určením doby trvání

  3.3 Druhy aukcí s určením výše příhozu
    3.3.1 Haléřová aukce
    3.3.2 Desetihaléřová aukce
    3.3.3 Korunová aukce
    3.3.4 Pevná cena

  3.4 Ostatní druhy aukcí
    3.4.1 Klik aukce
    3.4.2 Poměrová aukce 2:1
    3.4.3 Aukce pro nováčky
    3.4.4 Druhý neprohrává
    3.4.5 Anonymní aukce
    3.4.6 Omezený počet příhozů
    3.4.7 Bez KUP TEĎ
    3.4.8 Zamykací aukce
    3.4.9 Zlatá aukce
    3.4.10 Pro SuperVýherce
    3.4.11 Bez SuperVýherců
4 Popis zboží
5 Doba trvání aukce
6 Zrušení aukce
7 Příhoz kupujícího
  7.4 Systémový přihazovací automat
  7.5 Limity vyhraných aukcí
  7.6 Titul SuperVýherce
8 Dodání zboží
  8.12 Osobní odběr v partnerské provozovně
9 Platba za zboží a nákup kreditů
  9.2 Bankovní účet
  9.3 Platba hotově
  9.4 On-line platební brány
  9.5 Kredit
  9.6 Fakturace
10 Práva a povinnosti smluvních stran
  10.1 Práva a povinnosti Uživatele
  10.2 Ochrana osobních údajů
11 Sankce
  11.2 Zrušení účtu
  11.4 Pozastavení účtu
  11.5 Společná ustanovení
  11.6 Neuzavření kupní smlouvy
12 Výpověď ze Smlouvy
  12.4 Automatické ukončení smlouvy
13 Kup teď
  13.1 Určení ceny Kup teď
  13.6 Dodání předmětu
  13.7 Nemožnost dodání zboží
  13.12 Lhůta výběru dopravy
14 Reklamace
15 Řešení sporů
16 Závěrečná ustanovení
17 Rozšíření uživatelského účtu
18 Přílohy obchodních podmínek
   

1 Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

1.1 Definice některých pojmů

1.1.1

InAu – Internetová Aukce; aukční systém provozovaný na adrese InAu.cz Provozovatelem

1.1.2

Provozovatel – provozovatelem InAu je Annaba Consulting Corp. Provozovatel vystupuje ve vztazích týkajících se obecného provozu InAu jako Provozovatel, ve vztazích týkajících se aukcí jako Vyhlašovatel a ve vztazích týkajících se uzavírání kupních smluv a prodeje zboží jako Prodávající.

1.1.3

Uživatel - fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu o užívání aukčního systému InAu; Ve vztazích týkajících se obecného užívání InAu vystupuje jako uživatel, ve vztazích týkajících se aukce jako soutěžitel a ve vztazích týkajících se uzavírání kupní smlouvy a koupě zboží jako kupující.

1.1.4

Smlouva - Smlouva o užívání aukčního systému InAu, uzavřená v elektronické podobě mezi InAu a Uživatelem při registraci uživatelského konta;

1.1.5

Obchodní podmínky - Všeobecné obchodní podmínky provozu a užívání aukčního systému InAu;

1.1.6

Přihození v aukci (popř. Příhoz) – Návrh uživatele na uzavření kupní smlouvy;

1.1.7

Aukce - způsob prodeje zboží, kdy je výše ceny tvořena na základě příhozů v aukci;

1.1.8

Otevřená aukce – aukce, která je aktivní pro přihození v aukci;

1.1.9

Ukončená aukce – aukce, která byla ukončena pro přihození v aukci;

1.1.10

Aukční systém – soubor software a hardware, který zajišťuje registraci Uživatelů, průběh aukce a další činnosti spojené s provozem InAu;

1.1.11

Konto (také uživatelské konto) - majitel uživatelského konta je oprávněn přihlásit se ke službám aukčního systému InAu pod unikátním uživatelským jménem a využívat jeho služeb;

1.1.12

Zboží – movitá věc (věci), která je předmětem aukce

1.1.13

Minimální doba trvání aukce – minimální doba, po kterou jsou Uživatelé oprávněni přihazovat v aukci; pro měření doby trvání aukce je rozhodující čas aukčního systému;

1.1.14

Přihazující uživatel - Uživatel, který má zájem o koupi zboží a za tímto účelem se účastní aukce; - soutěžitel zapojující se do Veřejné obchodní soutěže za účelem vyhrát možnost uzavřít kupní smlouvu na dané zboží

1.1.15

Kupující - Uživatel, který nabídl nejvyšší nabídku v aukci před jejím ukončením;

1.1.16

E-mail (také Registrační e-mail) – E-mail uvedený uživatelem při registraci; je určen pro komunikaci s Uživatelem; Při registraci uživatel dává souhlas se zasíláním důležitých sdělení vztahujících se k InAu či jeho uživatelskému kontu, které nemají povahu komerčních sdělení a volitelně také souhlas se zasíláním informací, které mají povahu komerčních sdělení, který může kdykoli bezplatně odvolat.

1.1.17

Kredit – Virtuální platební jednotka systému InAu, která se používá výhradně pro Přihození v aukci;

1.1.18

Správce – Pracovník InAu, který se stará o chod systému, fakturaci a komunikaci s uživateli;

1.1.19

Aukční den – Doba po kterou jsou aukce aktivní pro přihazování. Mimo tuto dobu se neodpočítává čas aukcí do jejich ukončení;

1.1.20

SuperVýherce – Označení (nebo také titul) uživatele, který splnil podmínky pro přidělení takového označení (titulu) dle oddílu 7.6 těchto obchodních podmínek.

1.1.21

Smaxy (také Smaxy.cz) – Internetová Aukce; aukční systém provozovaný na adrese Smaxy.cz Provozovatelem

1.2 Obecná ustanovení

1.2.1

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Uživatelem při registraci do aukčního systému InAu. Upravují zejména pravidla chování účastníků při používání InAu, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran (při uzavírání kupních smluv) a pravidla používání aukčního systému InAu.

1.2.2

Tyto obchodní podmínky InAu platí v rozsahu, který není výslovně vyloučen nebo odchylně upraven jinou smlouvou uzavřenou mezi uživatelem a InAu.

1.3 Nápověda aukčního systému InAu

1.3.1

Nápověda aukčního systému InAu (dále jen „Nápověda“) je určena Uživatelům k orientaci a obsahuje popis jednotlivých kroků a situací, včetně rad a tipů. Nápověda není přílohou Smlouvy ani není součástí těchto Obchodních podmínek a Uživateli nevznikají žádné nároky z titulu chyb v Nápovědě nebo rad a tipů, které bude Uživatel považovat za chybné.

1.4 Aukční systém InAu

1.4.1

Provozovatel je právnickou osobou, která provozuje internetový aukční systém umožňující Uživatelům nákup zboží.

1.4.2

Provozovatel aukčního systému zajišťuje jeho správu a údržbu. Dále zajišťuje zveřejňování přiměřeného počtu Aukcí.

1.4.3

Provozovatel se účastní Aukcí pouze jako prodejce. Neúčastní se žádným způsobem příhozů v aukcích a tato činnost je zakázána i jejím zaměstnancům.

1.4.4

InAu si ponechává právo na rozesílání obchodních sdělení e-mailem uživatelům, kteří k tomu udělili předchozí výslovný souhlas v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

1.4.5

InAu jako prodávající garantuje prodej nového nepoužitého zboží se standardní zárukou podle občanského zákoníku pro fyzické osoby nejednající v rámci své obchodní činnosti 2 roky na veškeré zboží. Pro podnikající fyzické osoby jednající v rámci své podnikatelské činnosti a pro právnické osoby garantuje záruku na vady podle obchodního zákoníku 1 rok. Uvedené záruční doby platí, pokud nebude u samotné aukce uvedeno jinak nebo pokud nebude jiná záruka garantována výrobcem daného zboží.

1.5. Ochrana práv a oprávněných zájmů InAu

1.5.1

Aukční systém InAu včetně jeho podpůrných součástí (databáze, grafická podoba apod.) je chráněn autorským právem. Vlastníkem všech autorských práv k tomuto aukčnímu systému včetně podpůrných součástí je společnost XXX. Jakékoliv nakládání s výše jmenovanými autorsky chráněnými díly InAu, zejména jejich užívání, rozšiřování, rozmnožování a jiné činnosti, je možno pouze s výslovným souhlasem InAu. Jakékoliv nakládání bez souhlasu InAu je neoprávněným zásahem do autorských práv ve smyslu autorského zákona. InAu má v takovém případě nárok na to, aby se osoba, která zasáhla do autorských práv InAu, takového jednání zdržela, odstranila následky zásahu do práv, poskytla přiměřené zadostiučinění včetně zadostiučinění v penězích, bezdůvodného obohacení a náhrady škody.

1.5.2

Uživatelům je zakázáno v souvislosti s používáním služeb InAu používat software, skripty či jiné obdobné mechanismy, které by mohly narušit chod a funkce aukčního systému InAu nebo by mohly nepřiměřeně zatěžovat servery InAu. Uživatelé dále nejsou oprávněni měnit či jinak zasahovat do obsahu nebo jinak narušovat činnost a chod aukčního systému.

1.5.3

Obsah umístěný na internetových stránkách a v databázích aukčního systému InAu podléhá taktéž autorskoprávní ochraně. Rozmnožování tohoto obsahu včetně rozmnožování za pomocí Robot/Crawler technologií nebo obdobných vyhledávacích mechanismů bez výslovného souhlasu InAu je nepřípustný.

1.5.4

Ochrannou známku InAu nejsou třetí osoby oprávněny užívat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky.

2 Obecné podmínky užívání aukčního systému

2.1 Podmínky provozovatele

2.1.1

Aukce jsou veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby starší 18 let za předpokladu, že jsou zaregistrovány a mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, popřípadě právnické osoby za předpokladu, že jsou registrovány a zapsány v obchodním nebo jiném rejstříku.

2.1.2

Uživatelé, kterým byla InAu v souladu s těmito Obchodními podmínkami zrušena registrace, se nemohou účastnit aukcí, přestože splňují podmínky dle čl. 2.1.1. těchto Obchodních podmínek.

2.1.3

Uživatelé ani zájemci o uzavření Smlouvy nemají žádný právní nárok na užívání aukčního systému nebo na uzavření Smlouvy. InAu si vyhrazuje právo nepovolit registraci zájemci o ni, popř. odstoupit od Smlouvy se stávajícím Uživatelem nebo omezit jeho přístup k některým službám, a to za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách.

2.2 Registrace

2.2.1

Podmínkou koupě prostřednictvím aukčního systému je uzavření Smlouvy a bezplatná registrace Uživatele.

2.2.2

Uživatel, který je fyzickou osobou, je povinen při registraci zadat jméno, příjmení, plnou adresu (stálou či přechodnou), zemi, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo.

2.2.3

Uživatel, který je právnickou osobou, je povinen při registraci zadat název právnické osoby, jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za tuto osobu s InAu, dále sídlo, zemi, e-mailovou adresu, telefonní číslo, uživatelské jméno (login) a heslo.

2.2.4

Uživatel je povinen uvádět pouze údaje pravdivé.

2.2.5

Uživatel není oprávněn sám své údaje odstraňovat. Uživatel je oprávněn zažádat o odstranění údajů o své osobě z databáze InAu. Provozovatel je povinen takové žádosti vyhovět a informovat o tom Uživatele do 14ti dnů od doručení takové žádosti.

2.2.6

Uživatel má trvalý přístup ke svým osobním údajům a může je kdykoliv změnit – to neplatí pro uživatelské jméno (login). Uživatel je povinen změnit údaje ve svém profilu ihned po skutečnosti, která způsobí, že uvedené údaje již nejsou pravdivé, tak, aby odpovídaly skutečnosti.

2.2.7

Uživatelské jméno (login) zadané během registrace nelze měnit. Uživatelské jméno nesmí být urážlivé (zejména nesmí obsahovat sprostá slova) a nesmí být způsobilé ostatní Uživatele uvést v omyl (zejména užitím výrazů používaných v souvislosti s provozem InAu, např. Kredit, Admin, apod.).

2.2.8

Pokud vznikne uvedením nepravdivých údajů nebo jejich včasným nezměněním škoda, je za ni odpovědný Uživatel a vznikla-li taková škoda Provozovateli, může ji na Uživateli vymáhat.

2.2.9

Pokud Uživatel uvede nepravdivé údaje nebo je nezmění včas nebo jeho uživatelské jméno porušuje pravidla uvedená výše, je Provozovatel oprávněn zablokovat jeho účet.

2.2.10

Zakazuje se jakékoliv nakládání s uživatelským účtem jiného Uživatele. Takovéto jednání je v rozporu s těmito Obchodními podmínkami a vlastníkovi takového účtu vzniká nárok na náhradu škody vůči osobě, která neoprávněně nakládala s jeho uživatelským účtem. InAu a jeho Provozovatel v takovýchto sporech mezi Uživateli nefigurují a distancují se od nich.

2.2.11

Každý uživatel, fyzická nebo právnická osoba, je oprávněn vlastnit pouze jeden uživatelský účet.

2.2.12

Je zakázáno získávat odměny v Partnerském programu společnosti InAu vzájemně propojenými účty jedné osoby, popřípadě osob blízkých k Uživateli. Dále se tento zákaz vztahuje na osoby propojené s Uživatelem ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na Uživatele.

2.2.13

Je zakázána mnohonásobná registrace jednoho uživatele. Tento zákaz se dále vztahuje i na osoby propojené s uživatelem ve smyslu obchodního zákoníku či jiné osoby s vazbou na Uživatele. Za mnohonásobnou registraci se považuje i registrace více osob žijících ve společné domácnosti.

2.2.14

Uživatel není oprávněn užívat uživatelský účet jiného Uživatele nebo zpřístupnit svůj účet třetí osobě.

2.2.15

Pro dokončení registrace je uživatel povinen aktivovat svůj účet a to ověřením pravosti jeho e-mailové schránky. Ověření probíhá zasláním zprávy s pokyny na ověření uživatelského účtu. Tato zpráva je zaslána na registrační e-mail a uživatel je pro aktivaci účtu povinen do 48mi hodin od registrace Uživatele potvrdit pravost e-mailu aktivací odkazu ve zprávě uvedeném. Účastnit se aukcí je možno nejdříve po ověření uživatelského účtu.

3 Druhy aukcí

3.1 Specifikace aukcí

Aukční systém nabízí Uživatelům zboží ke koupi v dále uvedených druzích aukcí: Standardní aukce, Rychlá aukce, Minutová aukce, Tříminutová aukce, Pětiminutová aukce, Desetiminutová aukce, Haléřová aukce, Desetihaléřová aukce, Korunová aukce, Pevná cena, Klik aukce, Poměrová aukce 2:1, Aukce pro nováčky, Druhý neprohrává, Anonymní aukce, Omezený počet příhozů, Bez KUP TEĎ a Zamykací aukce.

3.1.1

Změna druhu aukce v jejím průběhu není povolena.

Jednotlivé druhy aukcí je možno vzájemně kombinovat, není-li dále v těchto obchodních podmínkách stanoveno jinak. Zejména lze kombinovat druh aukce s určením doby trvání a druh aukce s určením výše příhozu.

3.1.2

O výhře aukce je uživatel informován po jejím ukončení na registrační e-mail. Po ukončení aukce je výherce povinen ve lhůtě maximálně 14 dnů od ukončení aukce zvolit druh dopravy a způsob platby za zboží. Neučiní-li tak v dané lhůtě, bude provozovatelem InAu zvolen automaticky nejvhodnějšího způsobu dopravy a platby a zboží následně výherci doručeno. Proti takovému způsobu dopravy a platby není odvolání.

3.2 Druhy aukcí s určením doby trvání

3.2.1 Standardní aukce

Standardní aukce je aukce základní. Pokud není u aukce stanoveno o jakou aukci se jedná, jedná se právě o aukci standardní. Doba, o jakou se prodlužuje ukončení aukce, je odvislá od poměru aktuální ceny výrobku k běžné maloobchodní ceně výrobku. Do dosažení aktuální ceny produktu v aukci ve výši 10% z běžné maloobchodní ceny se při návrhu na uzavření kupní smlouvy v čase kratším než 30 sekund před časem ukončení aukce doba ukončení aukce automaticky prodlouží na 30 sekund před ukončením aukce, a to při každém takovém návrhu na uzavření kupní smlouvy provedeném kterýmkoli uživatelem. Při aktuální ceně produktu v aukci v rozmezí 10-25% z běžné maloobchodní ceny se obdobně prodlužuje doba ukončení aukce na 20 sekund před ukončením aukce a při aktuální ceně produktu v aukci ve výši nad 25% z běžné maloobchodní ceny produktu se doba ukončení aukce prodlužuje na 10 sekund před ukončením aukce. Uvedený způsob prodlužování platí jak pro manuální přihazování, tak pro přihazování pomocí přihazovacího automatu. Za běžnou maloobchodní cenu se pro účely výpočtu procentuálního poměru pro prodlužování aukce bere cena označená u aukce jako „Běžná cena“. Tato je pro aukci závazná.

3.2.2 Rychlá aukce

Rychlá aukce trvá stanovený čas aukce, nastavený správcem InAu. Pokud dojde k návrhu na uzavření kupní smlouvy v čase kratším než 15 sekund před časem ukončení aukce, je doba ukončení aukce automaticky prodloužena na 15 sekund před ukončením aukce, a to při každém takovém návrhu na uzavření kupní smlouvy provedeném kterýmkoli uživatelem. V případě aktivace přihazovacího automatu (přihazovacích automatů) se za každý soubor příhozů automatů navýší čas jako při jednom příhozu manuálním, tedy na 15 sekund do konce aukce.

3.2.3 Minutová aukce

Minutová aukce trvá stanovený čas aukce, nastavený správcem InAu. Pokud dojde k návrhu na uzavření kupní smlouvy v čase kratším než 60 sekund před časem ukončení aukce, je doba ukončení aukce automaticky prodloužena na 60 sekund před ukončením aukce, a to při každém takovém návrhu na uzavření kupní smlouvy provedeném kterýmkoli uživatelem. V případě aktivace přihazovacího automatu (přihazovacích automatů) se za každý soubor příhozů automatů navýší čas jako při jednom příhozu manuálním, tedy na 60 sekund do konce aukce.

3.2.4 Tříminutová aukce

Tříminutová aukce trvá stanovený čas aukce, nastavený správcem InAu. Pokud dojde k návrhu na uzavření kupní smlouvy v čase kratším než 180 sekund před časem ukončení aukce, je doba ukončení aukce automaticky prodloužena na 180 sekund před ukončením aukce, a to při každém takovém návrhu na uzavření kupní smlouvy provedeném kterýmkoli uživatelem. V případě aktivace přihazovacího automatu (přihazovacích automatů) se za každý soubor příhozů automatů navýší čas jako při jednom příhozu manuálním, tedy na 180 sekund do konce aukce.

3.2.5 Pětiminutová aukce

Pětiminutová aukce trvá stanovený čas aukce, nastavený správcem InAu. Pokud dojde k návrhu na uzavření kupní smlouvy v čase kratším než 300 sekund před časem ukončení aukce, je doba ukončení aukce automaticky prodloužena na 300 sekund před ukončením aukce, a to při každém takovém návrhu na uzavření kupní smlouvy provedeném kterýmkoli uživatelem. V případě aktivace přihazovacího automatu (přihazovacích automatů) se za každý soubor příhozů automatů navýší čas jako při jednom příhozu manuálním, tedy na 300 sekund do konce aukce.

3.2.6 Desetiminutová aukce

Desetiminutová aukce trvá stanovený čas aukce, nastavený správcem InAu. Pokud dojde k návrhu na uzavření kupní smlouvy v čase kratším než 600 sekund před časem ukončení aukce, je doba ukončení aukce automaticky prodloužena na 600 sekund před ukončením aukce, a to při každém takovém návrhu na uzavření kupní smlouvy provedeném kterýmkoli uživatelem. V případě aktivace přihazovacího automatu (přihazovacích automatů) se za každý soubor příhozů automatů navýší čas jako při jednom příhozu manuálním, tedy na 600 sekund do konce aukce.

3.2.7 Kombinace aukcí s určením doby trvání

Aukce s určením doby trvání, jenž jsou blíže specifikovány v bodech 3.2.1 - 3.2.6 těchto obchodních podmínek, spolu nelze vzájemně kombinovat.

3.3 Druhy aukcí s určením výše příhozu

3.3.1 Haléřová aukce
3.3.1.1

Haléřová aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena.

3.3.1.2

Cena zboží se každým návrhem uživatele na uzavření kupní smlouvy zvyšuje o 0,01 Kč, přičemž uživateli tvořícímu takový návrh na uzavření kupní smlouvy se z jeho účtu odečte 1 kredit za každý takto provedený návrh na uzavření kupní smlouvy. Odečtení 1 kreditu za každý provedený příhoz neplatí, je-li aukce kombinována s aukcí typu Poměrová aukce 2:1, která je blíže popsána v bodu 3.4.2 těchto obchodních podmínek.

3.3.2 Desetihaléřová aukce
3.3.2.1

Desetihaléřová aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena.

3.3.2.2

Cena zboží se každým návrhem uživatele na uzavření kupní smlouvy zvyšuje o 0,10 Kč, přičemž uživateli tvořícímu takový návrh na uzavření kupní smlouvy se z jeho účtu odečte 1 kredit za každý takto provedený návrh na uzavření kupní smlouvy. Odečtení 1 kreditu za každý provedený příhoz neplatí, je-li aukce kombinována s aukcí typu Poměrová aukce 2:1, která je blíže popsána v bodu 3.4.2 těchto obchodních podmínek.

3.3.3 Korunová aukce
3.3.3.1

Korunová aukce probíhá formou obchodní veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy, přičemž předmětem kupní smlouvy je vystavené zboží a jediným kritériem výběru nejvhodnějšího návrhu je kupní cena.

3.3.3.2

Cena zboží se každým návrhem uživatele na uzavření kupní smlouvy zvyšuje o 1 Kč, přičemž uživateli tvořícímu takový návrh na uzavření kupní smlouvy se z jeho účtu odečte 1 kredit za každý takto provedený návrh na uzavření kupní smlouvy. Odečtení 1 kreditu za každý provedený příhoz neplatí, je-li aukce kombinována s aukcí typu Poměrová aukce 2:1, která je blíže popsána v bodu 3.4.2 těchto obchodních podmínek.

3.3.4 Pevná cena
3.3.4.1

Pevná cena je aukce, kde výsledná cena zboží je předem specifikována a tato cena se příhozy již nenavyšuje. Uživatel přihozením dává najevo souhlas s předem stanovenou cenou zboží formou oznámení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy. Za každý příhoz (souhlas s předem stanovenou cenou zboží) je uživateli odečten 1 kredit z jeho uživatelského konta. Odečtení 1 kreditu za každý provedený příhoz (souhlas s předem stanovenou cenou zboží) neplatí, je-li aukce kombinována s aukcí typu Poměrová aukce 2:1, která je blíže popsána v bodu 3.4.2 těchto obchodních podmínek.

3.3.4.2

Aukce je ukončena po uplynutí času pro aukci. Doba aukce (čas aukce) je určena vystavením aukce Pevná cena v kombinaci a aukcí jiného typu, jenž je blíže specifikován v bodech 3.2.1 - 3.2.6 těchto obchodních podmínek.

3.3.4.3

Výhercem aukce Pevná cena se stává uživatel, který jako poslední před ukončením aukce dá najevo souhlas s předem stanovenou cenou zboží formou oznámení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy.

3.4 Ostatní druhy aukcí

3.4.1 Klik aukce
3.4.1.1

Klik aukce je aukce, jenž vylučuje Příhozy pomocí systémového přihazovacího automatu (blíže specifikován v bodech 7.4.1 – 7.4.8 těchto obchodních podmínek).

3.4.1.2

Klik aukci nelze kombinovat s aukcí označenou jako Poměrová aukce 2:1, blíže specifikovanou v bodech 3.4.2.1 - 3.4.2.2 těchto obchodních podmínek.

3.4.2 Poměrová aukce 2:1
3.4.2.1

Poměrová aukce 2:1 je aukce, u které je při tvorbě Příhozů uplatňován jiný poměr odečítaných kreditů z uživatelského konta. Při manuálním učinění Příhozu v aukci (zmáčknutím tlačítka „Přihoď“) je odečten uživateli za každý takto provedený příhoz 1 kredit z uživatelského Konta. Pokud činí uživatel Příhoz pomocí systémového přihazovacího automatu (blíže specifikován v bodech 7.4.1 - 7.4.8 těchto obchodních podmínek), jsou odečteny z uživatelského Konta 2 kredity za každý takto provedený příhoz.

3.4.2.2

Poměrová aukce 2:1 nelze kombinovat s aukcí označenou jako Klik aukce, blíže specifikovanou v bodech 3.4.1.1 – 3.4.1.2 těchto obchodních podmínek.

3.4.3 Aukce pro nováčky
3.4.3.1

Aukce pro nováčky je aukce, ve které je povoleno přihazovat (tvořit Příhozy) pouze uživatelům, kteří do doby, než se aukce účastní, nevyhráli žádnou z již proběhnutých a ukončených aukcí.

3.4.3.2

Aukci označenou jako Aukce pro nováčky nelze kombinovat s aukcemi označenými jako aukce Pro SuperVýherce a Bez SuperVýherců.

3.4.4 Druhý neprohrává
3.4.4.1

Druhý neprohrává je aukce, v níž je po jejím ukončení Uživateli, jež udělil druhý nejvyšší návrh na uzavření kupní smlouvy před ukončením aukce, vráceno 50% Kreditů, které v aukci použil. Vrácení kreditů probíhá ve lhůtě 24 hodin od ukončení aukce a kredit je připsán ve formě volných kreditů.

3.4.4.2

Pokud Uživatel, který učinil druhý nejvyšší návrh na uzavření kupní smlouvy, použije v aukci možnost KUP TEĎ, která je blíže popsána v oddílu 13 těchto obchodních podmínek, ztrácí nárok na vrácení kreditu podle bodu 3.4.4.1 těchto obchodních podmínek.

3.4.5 Anonymní aukce

Anonymní aukce je aukce, v níž je v historii příhozů skryto 5 nejvyšších návrhů na uzavření kupní smlouvy. Výjimka, kdy není uživateli skryt příhoz, nastává tehdy, je-li nabídka daného Přihazujícího uživatele v pěti nejvyšších nabídkách. V takovém případě pak daný uživatel vidí svoji nabídku zařazenu v pořadí dle výše nabídky a dále skryté 4 ostatní nejvyšší nabídky ostatních Přihazujících uživatelů.

3.4.6 Omezený počet příhozů

Aukce omezený počet příhozů je aukce, v níž může každý Přihazující uživatel provést maximálně 100 Příhozů. Po provedení 100 Příhozů se již dále uživatel nemá právo účastnit aukce a dále tvořit Příhozy.

3.4.7 Bez KUP TEĎ

Aukce Bez KUP TEĎ je aukce, v níž není povoleno zakoupení předmětu formou KUP TEĎ, která je blíže popsána v bodech 13.1 - 13.11 těchto obchodních podmínek.

3.4.8 Zamykací aukce

Zamykací aukce je aukce, která při dovršení limitu 1000 provedených Příhozů v aukci zamezí v přihazování všem uživatelům, kteří do aukce v prvních 1000 provedených příhozech neprovedli alespoň 5 Příhozů.

3.4.9 Zlatá aukce

Aukci, která je označená jako Zlatá aukce, může každý uživatel vyhrát maximálně dvakrát za 30 dnů. Pokud uživatel tento limit dvou vyhraných Zlatých aukcí za 30 dnů naplní, nemá nárok se takový aukcí účastnit do doby, než od jedné z těchto dvou vyhraných aukcí uplyne 30 dnů.

3.4.10 Pro SuperVýherce
3.4.10.1

Aukce Pro SuperVýherce se mohou účastnit pouze uživatelé, kteří mají v danou chvíli titul SuperVýherce, který je blíže popsán v bodu 1.1.20 těchto obchodních podmínek. Uživatelé bez titulu SuperVýherce se nemohou této aukce účastnit.

3.4.10.2

Aukci označenou jako Pro SuperVýherce nelze kombinovat s aukcemi označenými jako aukce Bez SuperVýherců a Aukce pro nováčky.

3.4.11 Bez SuperVýherců
3.4.11.1

Aukce Bez SuperVýherců se mohou účastnit pouze uživatelé, kteří v danou chvíli nemají titul SuperVýherce, který je blíže popsán v bodu 1.1.20 těchto obchodních podmínek. Uživatelé s titulem SuperVýherce se nemohou této aukce účastnit.

3.4.11.2

Aukci označenou jako Bez SuperVýherců nelze kombinovat s aukcemi označenými jako aukce Pro SuperVýherce a Aukce pro nováčky. 3.4.12 Charitativní aukce Charitativní aukce je taková aukce, ve které se při příhozu odečítá uživateli z konta pouze placený kredit. V aukci nelze tedy použít bonusový, prémiový, volný nebo jiný kredit, který nebyl nabytý úplatně.

3.5

Všechny druhy aukcí, které jsou blíže specifikované v bodech 3.1 – 3.4 těchto obchodních podmínek, lze libovolně kombinovat i s jinými druhy aukcí, není-li v těchto obchodních podmínkách výslovně uvedeno jinak.

4 Popis zboží

4.1

Zboží určené k prodeji v aukci je popsáno dle dodaných podkladů výrobcem/dovozcem a to vždy v českém jazyce. Popis v jiném jazyce může být připojen.

4.2

V případě chyby v popisu zboží, která není způsobena zaměstnancem InAu, není provozovatel InAu za tuto chybu zodpovědný. V případě zjištění chyby v popisu zboží je InAu povinno neprodleně tuto chybu odstranit.

4.3

Fotografie a obrázky v popisu aukce jsou ilustrační fotografie a obrázky dodané výrobcem/dovozcem.

4.4

Zboží v aukci je vždy nové, bez faktických či právních vad, se zárukou popsanou blíže v 1.4.5, není-li v popisu aukce uvedeno výslovně něco jiného.

4.5

Výsledná cena zboží v aukci nezahrnuje náklady na poštovné a balné. Zároveň nezahrnuje zákonem stanovené poplatky pro jednotlivé druhy zboží, například recyklační poplatek apod. Takové poplatky, stejně tak náklady na poštovné a balné, jsou uvedeny zvlášť.

5 Doba trvání aukce

5.1

Minimální doba trvání aukce Při uveřejnění aukce je správcem InAu nastaven minimální čas jejího trvání. Minimální čas se může pohybovat v rozmezí od 1 do 14 dnů (1 aukční den = 16 hodin).

5.2

Prodloužení aukce Pokud je u konkrétní aukce uplatněno prodlužování aukce, děje se tak způsobem popsaným u každého jednotlivého druhu aukce v kapitole 3. Každým Příhozem, který uživatel uskuteční v určité době před ukončením aukce, se aukce prodlužuje o určitý čas. Čas je takto prodloužen za každý provedený Příhoz Uživatele. Platí to zejména pro Minutovou aukci, kde se čas prodlužuje podle popisu uvedeném v bodu 3.2.3 těchto obchodních podmínek, pro Tříminutovou aukci, kde se čas prodlužuje podle popisu uvedeném v bodu 3.2.4 těchto obchodních podmínek, pro Pětiminutovou aukci, kde se čas prodlužuje podle popisu uvedeném v bodu 3.2.5 těchto obchodních podmínek, pro Desetiminutovou aukci, kde se čas prodlužuje podle popisu uvedeném v bodu 3.2.6 těchto obchodních podmínek, pro Rychlou aukci, kde se čas prodlužuje podle popisu uvedeném v bodu 3.2.2 těchto obchodních podmínek a pro Standardní aukci, ke se čas prodlužuje podle popisu uvedeném v bodu 3.2.1 těchto obchodních podmínek.

5.3

Doba prodloužení aukce Doba, o jakou bude aukce prodloužena, se řídí druhem jednotlivé aukce. V případě aktivace přihazovacího automatu (přihazovacích automatů) se za každý soubor příhozů automatů navýší čas jako při jednom příhozu manuálním, není-li v těchto obchodních podmínkách uvedeno jinak.

5.4

Aukční den Aukční den je blíže specifikován v bodu 1.1.19 těchto Obchodních podmínek. Aukční den trvá od 8:00 hodin do 24:00 hodin a to každý kalendářní den. V průběhu aukčního dne je možno tvořit příhozy do aukcí, které jsou aktivní. Pokud dojde k uzavření aukčního dne, není možno až do začátku následujícího aukčního dne přihazovat. Systémový přihazovací automat je možno nastavovat i mimo aukční den.

5.5

Prodloužení aukce po uzavření aukčního dne Pokud vlivem příhozů dojde k prodloužení aukce nad rámec aktuálního aukčního dne, přesouvá se koncem aukčního dne taková aukce do dalšího aukčního dne. V tomto případě je v době ukončení aukčního dne vyhodnocen čas, který zbývá do konce aukce takto: Pokud je čas do konce aukce v době uzavření aukce kratší než 5 minut, je čas aukce automaticky prodloužen při jejím uzavření na 5 minut. Pokud je čas do konce aukce v době uzavření aukce delší než 5 minut, zůstává čas do konce aukce nepozměněn.

6 Zrušení aukce

6.1

V případě, že dojde ke skutečnosti, která zakládá následnou nemožnost plnění (zejména zničení či krádež věci), Provozovatel aukci zruší. Na žádost účastníků je povinen takovou skutečnost prokázat.

6.2

V případě zrušení aukce jsou všechny kredity uživatelů, kteří činili návrh na uzavření kupní smlouvy, vráceny na jejich uživatelské konto v plné výši a to ve lhůtě maximálně 48 hodin od zrušení aukce.

6.3

V případě, že nastane technický problém na straně provozovatele, který zapříčiní neregulérnost aukce, nebo jiný neočekávaný stav, má provozovatel povinnost takovou aukci stornovat a všem uživatelům ve lhůtě nejdéle 48 hodin od stornování aukce navrátit na uživatelský účet všechen kredit použitý v aukci.

7 Příhoz kupujícího

7.1

Pojem „příhoz“ je již přesně specifikován v bodu 1.1.6 těchto obchodních podmínek. Příhoz je možno učinit ve všech druzích aukcí a za každý příhoz je z uživatelského účtu odečten 1 kredit. Odečtení 1 kreditu neplatí pro aukci typu Poměrová aukce 2:1, která je blíže popsána v bodu 3.4.2 těchto obchodních podmínek.

7.2

Veškeré ceny zboží navrhované kupujícím jsou včetně DPH.

7.3

Příhozy v aukci je možno činit buď manuálním příhozem, který učiní uživatel pomocí tlačítka „Přihoď“ v aukci nebo učiní příhoz v aukci pomocí Systémového přihazovacího automatu (dále jen „automat“).

7.4 Systémový přihazovací automat

7.4.1

Systémový přihazovací automat (dále jen „automat“) je systémový nástroj pro automatickou tvorbu příhozů dle uživatelem zadaných kritérií.

7.4.2

Automat automaticky tvoří návrh na uzavření kupní smlouvy dle uživatelem zadaných kritérií. Je možno zadávat buď počet automatických příhozů, které automat bude čerpat pro příhozy, nebo zadat cenu, od které má automat přihazovat, a cenu, do které má automat přihazovat, popřípadě obě možnosti kombinovat.

7.4.3

Uživatel má právo nastavit si na svém účtu neomezený počet automatů s limitem jednoho aktuálně nastaveného a neukončeného automatu na aukci jednoho produktu.

7.4.4

Automat si při nastavení počtu kreditů pro aukci dané kredity automaticky na uživatelském kontě rezervuje a to do doby ukončení automatu. Kredity rezervované pro automat nelze používat v jiných aktivitách.

7.4.5

Po ukončení automatu se všechny nevyčerpané rezervované kredity uvolňují z rezervace k dalšímu volnému použití uživatele v plné zůstatkové výši.

7.4.6

Automat je ukončen automaticky v těchto případech:- Je vyčerpán počet kreditů přidělených uživatelem.- Je dosažena maximální cena nastavená uživatelem.- Uživatel aukci vyhrál.- Je naplněn limit vyhraných aukcí (blíže specifikován v bodě 7.5)

7.4.7

Automat je možno kdykoliv manuálně ukončit uživatelem a všechny zůstatkové rezervované kredity budou v plné výši navráceny na uživatelské konto.

7.4.8

Automat přihazuje v aukci automaticky v posledních deseti sekundách probíhající aukce. V případě, že jiný uživatel učinil vyšší návrh na uzavření kupní smlouvy, přihodí automat automaticky v dané aukci. V případě, že nejvyšší nabídku na návrh na uzavření kupní smlouvy učinil uživatel, který má automat nastaven, nebude automat nabídku dále zvyšovat a v případě, že žádný další uživatel neučiní žádný další návrh na uzavření kupní smlouvy, bude aukce ukončena.

7.4.9

Automat není možno nastavit v době kratší než 10 sekund před ukončením aukce. Výjimkou jsou aukce typu Rychlá aukce a typu Standardní aukce, ve které se prodejní cena navýšila návrhy na uzavření kupní smlouvy nad 25% běžné maloobchodní ceny. V těchto 2 případech není možno nastavovat automaty v době kratší než 5 sekund před ukončením aukce.

7.4.10

V případě, kdy je nastaveno více automatů různými uživateli, přihazují automaty v dané aukci v takto stanoveném pořadí: Jako první přihazuje automat, který byl nastaven jako poslední a jako poslední přihazuje automat, který byl nastaven jako první. Příhozy v takovém případě probíhají tak, že každý automat přihodí pouze jedenkrát, a poté se pozastaví a vyčkávají na svou další aktivaci. Za každý takový soubor příhozů je k trvání aukce přičten čas blíže specifikovaný v bodu 5.2 těchto obchodních podmínek.

7.5 Limity vyhraných aukcí

Každý uživatel má nárok na výhru a následné zakoupení zboží ve 3 aukcích za uplynulých 7 aukčních dnů. Jakmile je tento limit naplněn, není mu umožněno dále se účastnit aukcí a to do doby, než bude součet vyhraných aukcí za uplynulých 7 dní včetně aktuálního aukčního dne nižší než 3 vyhrané aukce.

7.6 Titul SuperVýherce

7.6.1

Označení (titul) SuperVýherce je již popsán v bodu 1.1.20 těchto obchodních podmínek a jeho přidělení Uživateli probíhá automaticky po splnění podmínek blíže specifikovaných v bodech 7.6.2-7.6.3 těchto obchodních podmínek.

7.6.2

Dočasné získání označení SuperVýherce Pokud uživatel vyhrál alespoň 5 aukcí za uplynulých 30 dnů, získává automaticky na dobu, po kterou splňuje tuto podmínku, označení (titul) SuperVýherce.

7.6.3

Trvalé získání označení SuperVýherce Pokud uživatel vyhrál celkem již 20 a více aukcí, získává automaticky označení (titul) SuperVýherce.

7.6.4

Uživatel, který získal označení (titul) SuperVýherce, získává ke každému zakoupenému balíčku kreditů bonus +10% kreditu zdarma. Tento bonus se nevztahuje na nákupy pomocí PREMIUM SMS. Bonus se počítá pouze ze základu kupovaných balíčků kreditů, nikoliv z celkového objemu kreditů vzniklého po započítání ostatních bonusů. Tímto bonusem +10% volného kreditu navíc není dotčen žádný jiný bonus nebo prémie, není-li při nákupu výslovně uvedeno jinak. Bonus +10% kreditu navíc je připisován SuperVýherci automaticky ve lhůtě maximálně 24 hodin od potvrzení platby k nakoupenému kreditu. 

7.6.5

Označení (titulu) SuperVýherce se nelze žádným způsobem zříci, nebo jej předat jinému uživateli. Označení (titul) SuperVýherce je získáván automaticky po splnění podmínky dle bodu 7.6.2 pro dočasné získání označení (titulu) SuperVýherce, nebo po splnění podmínky dle bodu 7.6.3 pro trvalé získání označení (titulu) SuperVýherce. 

8 Dodání zboží

8.1

Po ukončení aukce si výherce ve lhůtě maximálně 14 dnů vybere způsob dopravy zboží. V případě, že tak neučiní, bude způsob dopravy vybrán správcem InAu a následně bude proveden pokus o doručení zboží. 

8.2

Výběr způsobu dopravy zboží provede uživatel po přihlášení do systému v administraci svého Uživatelského konta. 

8.3

Zboží bude zasláno uživateli až po jeho předchozí úhradě. To neplatí, pokud uživatel zvolí jako formu úhrady dobírku. 

8.4

Ceník pro doručování zboží je přílohou těchto Obchodních podmínek a může se kdykoliv změnit a to bez předchozího upozornění. Ceník je také přístupny na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml

8.5

V případě změny cen za jednotlivé druhy dodání zboží je povinen Provozovatel InAu na tuto skutečnost Uživatele upozornit e-mailovou zprávou označenou jako Důležité sdělení. Všechny již probíhající aukce pak pokračují s cenou za dodání dle původního ceníku a všechny aukce zveřejněné po datu účinku působení změny se řídí již novým ceníkem. 

8.6

V případě, že uživatel nepřevezme zásilku, která mu byla zaslána poštou nebo jinou dopravní službou, a tato zásilka se Provozovateli InAu vrátí, bude takové zboží uschováno Provozovatelem InAu po dobu 14 dnů po navrácení zpět přepravní firmou.

InAu o tomto informuje Uživatele na jeho registrační e-mail. Uživatel si takové zboží je povinen vyzvednout osobně na kontaktní adrese uvedené na stránkách InAu.

Provozovatel je oprávněn od osmého dne skladování včetně účtovat poplatek za skladování dle ceníku, který je uveřejněn na adrese http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml.

Pokud uživatel ani v této náhradní lhůtě 14 dnů zboží nepřevezme, nebo se s Provozovatelem nedohodne jinak, je Provozovatel oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit pro prodlení dlužníka – kupujícího s převzetím. Pokud kupující již zaplatil za zboží, je Provozovatel povinen vrátit mu tuto finanční částku umenšenou o náklady, které v souvislosti s prodlením kupujícího Provozovateli vznikly (zejména částka za pokus o doručení a částka účtovaná za skladování od osmého dne skladování do doby odstoupení od smlouvy). Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v souvislosti s prodlením kupujícího Provozovateli vznikla.

V případě, že je zboží zasíláno na dobírku a uživatel nepřevezme zásilku od přepravní společnosti a ani nepřevezme zboží osobně v náhradní lhůtě 14 dnů na kontaktní adrese Provozovatele, je oprávněn Provozovatel InAu účtovat takovému uživateli smluvní pokutu ve výši 250 Kč + náklady spojené se zasláním zboží. Proti takové pokutě není odvolání. 

8.7

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí plnění. Kupující odstupuje od smlouvy okamžikem, kdy o tom vyrozumí provozovatele. V takovém případě je kupující povinen navrátit předmět kupní smlouvy zpět provozovateli a to ve lhůtě maximálně 14 dnů od oznámení o odstoupení od takové kupní smlouvy. Vyrozuměním provozovatele se rozumí také vrácení předmětu smlouvy v uvedené lhůtě, pokud bude zásilka obsahovat také vyrozumění o odstoupení od smlouvy. V případě vrácení předmětu kupní smlouvy bude vrácena kupní cena kupujícímu ve lhůtě 30 dnů od odstoupení kupujícího od smlouvy. 

8.8

V případě, že zboží, které je navraceno Kupujícím Provozovateli dle bodu 8.7 těchto obchodních podmínek, není zabaleno v neporušeném originálním obalu nebo není ve stavu, jež by dovoloval další prodej, je Provozovatel InAu oprávněn účtovat skutečné a prokazatelné náklady na uvedení zboží do původního stavu, jež musel vynaložit pro uvedení zboží do stavu, aby bylo schopno dalšího prodeje. 

8.9

Zboží je Uživateli zasíláno na adresu zadanou při výběru způsobu doručení zboží. V případě, že neprovede výběr způsobu dopravy v předepsané lhůtě, je pak zboží zasíláno výhradně na adresu uvedenou v sekci Osobní údaje Uživatelského konta, přičemž je rozhodující adresa Uživatele v okamžiku výběru dopravy zboží. Adresa změněná Uživatelem po výběru dopravy zboží je platná vždy pro další výběry dopravy zboží. 

8.10

Při zvolení Osobního odběru je termín vyzvednutí zboží 14 dnů. Lhůta začíná běžet dnem výběru způsobu dopravy. Pokud v této lhůtě nedojde k vyzvednutí zboží, Provozovatel je oprávněn bez dalšího odstoupit od kupní smlouvy pro prodlení kupujícího s převzetím věci. Pokud Kupující již zaplatil kupní cenu, je Provozovatel povinen mu tuto kupní cenu vrátit v plné výši. Provozovatel je oprávněn od osmého dne skladování včetně účtovat poplatek za skladování dle ceníku, který je uveřejněn na adrese http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml.

8.11

Uživatel souhlasí s podmínkami přepravy, které jsou uvedeny v příloze těchto obchodní podmínek jako Ceník kreditů a služeb na adrese http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml, respektive se smlouvou o přepravě, která se těmito podmínkami řídí a to automaticky s uzavřením kupní smlouvy s Provozovatelem. 

8.12 Osobní odběr v partnerské provozovně

8.12.1

Partnerskou provozovnou je myšlena každá provozovna, která není ve vlastnictví provozovatele a není tedy uvedena v sekci kontakty na internetová adrese http://www.inau.cz/kontakt.xhtml.

8.12.2

V partnerské provozovně je možno učinit osobní odběr zboží, pokud uživatel zvolí v rámci uzavření kupní smlouvy osobní odběr zboží na dané provozovně a provede úhradu zboží. Při této volbě v rámci dopravy zboží není možno cenu za zboží uhradit při osobním odběru. Po potvrzení úhrady ceny za zboží je zboží zasláno na zvolenou partnerskou provozovnu. O možnosti osobního odběru zboží ve zvolené partnerské provozovně je uživatel informován zvolenou metodou – na registrační e-mail a nebo SMS zprávou. Před potvrzením, že je zboží připraveno k osobnímu odběru, není možno osobní odběr uskutečnit. 

8.12.3

Osobní odběr v partnerských provozovnách je zpoplatněn manipulačním poplatkem, který je uveden v detailu aukce a v ceníku, který je přílohou těchto obchodních podmínek, dostupném na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml

8.12.4

Partnerské provozovny slouží pouze jako výdejní místa, není zde tedy možné zboží vracet ve lhůtě 14 dnů bez udání důvodu, nebo v těchto provozovnách uplatňovat reklamace. V případě pokusů o vrácení zboží nebo uplatnění reklamace bude uživatel partnerskou provozovnou odmítnut. 

8.12.5

Partnerské provozovny jsou blíže určeny a popsány v příloze těchto obchodních podmínek a to včetně doby určené pro osobní odběry. 

8.12.6

Zvolením dané metody osobního odběru vzniká uživateli povinnost vyzvednout si zboží ve vybrané partnerské provozovně do 14 dnů od doby, kdy je zde zboží připraveno k osobnímu odběru. Od osmého dne skladování včetně je oprávněna partnerská provozovna účtovat uživateli skladovací poplatek v souladu s ceníkem pro skladování, dostupným na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtmlPokud není ve lhůtě 14 dnů od připravení na partnerské provozovně zboží vyzvednuto, má InAu právo odstoupit od kupní smlouvy na takové zboží. 

8.12.7

Výběrem a potvrzením osobního odběru na partnerské provozovně dává uživatel automaticky souhlas s předáním svých osobních údajů provozovateli takové provozovny, který je vázán mlčenlivostí. 

8.12.8

Osobní odběr může uskutečnit pouze majitel Uživatelského konta. Při osobním odběru je uživatel povinen se prokázat platným legitimačním dokladem. Pokud nejsou údaje na osobním dokladu shodné s údaji fakturačními, není zboží partnerem vydáno. Osobní údaje jsou kontrolovány s fakturačními údaji, které jsou platné v době výběru osobního odběru. Na pozdější změny fakturačních údajů nebude brán zřetel. 

9 Platba za zboží a nákup kreditů

9.1

Úhradu zboží nebo nákup kreditů je možno provést těmito způsoby:
• bankovní účet (převod na bankovní účet)
• kreditní kartou
• mPeníze
• ePlatby RaifeisenBank (pomocí eKonta)

Všechny druhy plateb společně se stručným popisem obsahuje příloha: Akceptované způsoby plateb na InAu.cz, která je on-line k dispozici na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/platby-na-inau-cz.xhtml. Platnost jednotlivých platebních bran a způsobů plateb je popsána níže v těchto obchodních podmínkách.

9.2 Bankovní účet

9.2.1

Všechny platby je možné zasílat na bankovní účet InAu uvedený v kontaktních informacích a také na všech daňových dokladech vystavených systémem nebo správcem InAu. 

9.2.2

U platby je Uživatel povinen uvádět transakcí přidělený variabilní symbol. V případě zaslání platby s jiným variabilním symbolem je uživatel povinen kontaktovat Zákaznický servis InAu. Při kontaktu musí uvést svůj problém a oznámit variabilní symbol, pod kterým byla finanční částka zaslána, jinak nebude platba identifikována. 

9.2.3

V případě zasílání více plateb na bankovní účet není možné jejich sloučení a zaslání pod jedním variabilním symbolem. Takovéto platby je Uživatel povinen zaslat jednotlivě. 

9.2.4

InAu poskytne kredit, nebo odešle zboží, až po připsání celé finanční částky na bankovní účet. Celá finanční částka musí být připsána pod správným variabilním symbolem. Platba je v systému potvrzena nejpozději ve lhůtě 48 hodin od jejího připsání na bankovní účet.

9.3 Platba hotově

9.3.1

Hotovostní platby jsou přijímány na pokladně InAu v provozovně společnosti pouze do 30.6.2011. Po tomto datu není možné provádět platby hotově.

9.3.2

Na všechny přijaté finanční prostředky je správce InAu povinen vystavit příjmový daňový doklad. 

9.3.3

Zboží je vydáno, nebo kredit přičten na Konto, ihned po hotovostní platbě. 

9.4 On-line platební brány

9.4.1

Body v článcích 9.4 jsou platné pro platby kreditní kartou, platební bránu mPeníze a ePlatby od RaiffeisenBank. 

9.4.2

Kredit je na Konto připsán, popřípadě zboží zasláno, po úspěšném dokončení převodu a zpětném potvrzení platby platební branou popřípadě platebním systémem. 

9.4.3

On-line platební brány, tj. platby kreditní kartou, platební brána mPeníze a ePlatby od Reiffeisen Bank, je možno provádět do 31.7.2011. Po tomto datu nebudou tyto platební brány k dispozici pro provádění plateb.

9.5 Kredit 

9.5.1

Nákup kreditu probíhá výše popsanými způsoby. Jakmile je kredit připsán na účet (nakoupen), nelze ho již prodat zpět Provozovateli ani není možno požadovat jeho „vyplacení“ Provozovatelem jakoukoli formou. 

9.5.2

Kredit je používán pro tvoření příhozů. Příhozy, které již uživatel učinil, nelze rušit nebo jiným způsobem vzít zpět. 

9.5.3

Kredit není po ukončení aukce vrácen zpět na uživatelský účet. Výjimku tvoří stornování aukce, které musí proběhnout v souladu s těmito Obchodními podmínkami. V tomto případě je kredit navrácen všem uživatelům v plné výši. Druhou výjimkou je aukce Druhý neprohrává, která je blíže popsána v oddílu 3.4.4 těchto obchodních podmínek. 

9.5.4

Systém rozlišuje tzv. Placený kredit a Volný kredit. Placený kredit je takový kredit, který uživatel nabyl za úplatu a má hodnotu dle ceíku kreditu. Volný kredit je kredit, který uživatel nabyl bezúplatně, tj. bonusový, prémiový nebo obdobně neúplatně nabytý kredit. Hodnota volného kreditu je 0 Kč (Slovy: Nula Kč).

9.6 Fakturace 

Fakturace probíhá vystavením proforma faktury, ke které je po jejím uhrazení vystavena Faktura - daňový doklad. Fakturace probíhá výhradně elektronicky. Všechny faktury jsou uživateli zaslány na e-mail uvedený jako kontaktní v nastavení uživatelského účtu a zároveň jsou faktury ke stažení v systému po přihlášení uživatele. Faktura - daňový doklad slouží zároveň i jako záruční list. Její kopii je nutno přiložit ke každé reklamaci.

10 Práva a povinnosti smluvních stran

10.1 Práva a povinnosti Uživatele

10.1.1

Uživatel je povinen udržovat své heslo k Uživatelskému kontu v tajnosti a nesdělovat je dalším osobám. InAu nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla, ani jeho zneužití, ledaže by vyšlo najevo, že byla způsobena na straně InAu jejím úmyslným zaviněním nebo hrubou nedbalostí. 

10.1.2

Uživatel je povinen číst Důležitá sdělení, která InAu zasílá na registrační e-mail. Po odeslání běží u takových sdělení lhůta 7 dnů, po jejímž uplynutí je sdělení automaticky považováno za doručené a přečtené. 

10.2 Ochrana osobních údajů

10.2.1

Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů provozovateli InAu. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. InAu tímto prohlašuje, že oznámilo Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrováno u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00034869. 

10.2.2

Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby InAu užilo jeho osobní údaje, u právnických osob kontaktní údaje, za účelem zasílání zboží vyhraného v aukcích nebo zasílání sdělení označených jako Důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, které mají povahu komerčních sdělení. 

11 Sankce

11.1

Sankcemi, které je Provozovatel oprávněn uplatnit jsou Zrušení účtu Uživatele bez náhrady, Zablokování účtu, Pozastavení účtu a Neuzavření kupní smlouvy. 

11.2 Zrušení účtu

11.2.1

Provozovatel je oprávněn Zrušit účet Uživatele bez náhrady pro hrubé porušení Smlouvy a nebo těchto Obchodních podmínek, zejména pro jednání dle 1.5.2, pro uvedení nepravdivých údajů podle 2.2.4, pro jednání, které by bylo v rozporu s 2.2.7, nebo pro jednání dle 2.2.8. Dále může být Uživateli Zrušen účet pro neuhrazení kupní ceny za zboží, na něž vyhrál v aukci kupní smlouvu, bez důvodů zvláštního zřetele hodných. 

11.2.2

Uživateli může být Zrušen účet také pro porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo InAu. 

11.2.3

Na případy uvedené v bodech 11.2.1 a 11.2.2 může Provozovatel podle svého uvážení a závažnosti porušení užít i kteroukoli méně přísnou sankci. 

11.3

Zablokování účtu Provozovatel je oprávněn Zablokovat účet Uživatele zejména pro jednání dle 2.2.4 a pro všechna jednání, pro která je oprávněn Zrušit účet Uživatele. 

11.4 Pozastavení účtu

11.4.1

Provozovatel je oprávněn Pozastavit účet Uživatele pro jakékoli porušení Smlouvy a nebo obchodních podmínek. Pozastavení účtu může mít charakter omezení přístupu Uživatele jen k některým funkcím účtu. 

11.4.2

Pokud byl účet Pozastaven pro trvalé porušování nebo pro trvající rozporný stav, a Uživatel nepřestane porušovat nebo trvající rozporný stav neodstraní, může Provozovatel po lhůtě 30 dnů Pozastavení účtu změnit na Zablokování účtu. 

11.5 Společná ustanovení

11.5.1

Osoba, na jejíž účet byla uplatněna některá z výše uvedených sankcí, není oprávněna se bez výslovného souhlasu InAu opětovně zaregistrovat jako Uživatel. 

11.5.2

Vyjde-li najevo, že Provozovatel Zrušil účet či ho Zablokoval v důsledku omylu a má-li Uživatel na dalším trvání Smlouvy zájem, obnoví Provozovatel účet Uživatele zdarma bez nutnosti jeho opětovné registrace. 

11.5.3

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody a na smluvní pokutu a v platnosti zůstávají ustanovení, která se týkají těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku smlouvy (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a o rozhodčí doložku). 

11.5.4

Provozovatel je oprávněn uplatnit sankci udělenou na Smaxy.cz i na InAu.cz a to v případě, je-li pro takové udělení vážný důvod, zejména pak jde-li o případy ovlivňování aukcí, nebo jiné závažné prohřešky uživatele.

 

11.6 Neuzavření kupní smlouvy

11.6.1

Pokud se uživatel dopustí podvodného jednání, zejména jednání zakázaného podle 2.2.10 – 2.2.14, a díky takovémuto jednání vyhraje možnost uzavřít kupní smlouvu na předmět aukce, vyhrazuje si provozovatel, v rámci sankce za jednání v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právo s uživatelem tuto kupní smlouvu neuzavřít, příp. jednostranně vypovědět s okamžitou platností, pokud nebyl předmět aukce uživateli již zaslán. Proti takovému rozhodnutí není odvolání. Kredity vynaložené uživatelem v dané aukci propadají. Tuto sankci je možné kombinovat s ostatními, výše uvedenými sankcemi. 

11.6.2

Provozovatel je oprávněn jednostranně vypovědět již uzavřenou kupní smlouvu na zboží v případě, že si uživatel zvolil osobní odběr zboží v partnerské provozovně a tento odběr neučinil podle podmínek v bodu 8.12 těchto obchodních podmínek. Proti takovému rozhodnutí není odvolání. Kredity vynaložené uživatelem v dané aukci propadají. Tuto sankci je možné kombinovat s ostatními, výše uvedenými sankcemi. 

11.7

11.7.1

V případě, že dojde k zablokování více účtů uživatele/uživatelů zejména v souladu s body 2.2.11 a 2.2.13 těchto obchodních podmínek, má správce možnost u jednoho z takových účtů sankci zmírnit, nebo ji zcela prominout. 

11.7.2

V případě, že na ostatních účtech uživatele, které zůstanou zablokované, zbyde zůstatkový kredit, může uživatel z tohoto kreditu získat zpět pouze placené kredity, tedy nelze zpět vyplatit kredity bonusové, volné nebo jiné kredity získané bezúplatně. Uživatel může kredit ze zablokovaných účtů získat dvěma níže popsanými způsoby. 

11.7.3

Placený kredit ze zablokovaných účtů je možné převést na jiné uživatelské konto. V takovém případě je účtován manipulační poplatek ve výši 20% z převáděného kreditu, který je odečten z převáděného kreditu při jeho převodu. 

11.7.4

Placený kredit ze zablokovaných nebo zrušených účtů si je uživatel oprávněn nechat vyplatit zpět na bankovní účet. V případě výplaty zpět na bankovní účet je možné vyplatit pouze zbytkový placený kredit ponížený o již utracený volný, bonusový nebo jinak neplacený kredit, zejména je tím myšlen bonus za registraci, bonus za první nákup kreditu, bonus k větším balíčkům kreditů apod. Tento placený kredit ponížený o kredit volný je možno vyplatit na bankovní účet. Za výplatu zpět na bankovní účet je účtován poplatek dle ceníku kreditu a služeb, který je přílohou těchto obchodních podmínek a je k dispozici na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml. Pokud je výše vypláceného kreditu na bankovní účet nižší, než poplatek za výplatu na bankovní účet, ztrácí uživatel nárok na takové vyplacení kreditu. 

12 Výpověď ze Smlouvy

12.1

Uživatel má právo vypovědět Smlouvu za následujících podmínek: Výpověď musí být písemná, tištěná s vlastnoručním podpisem a musí být zaslána na kontaktní adresu Provozovatele uvedenou na stránkách InAu ve formě dopisu poštou. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byla výpověď Provozovateli doručena. Výpovědní doba je 30 dní. Provozovatel má nárok výpovědní hlůtu dle vlastního uvážení zkrátit a účet zrušit dříve, než po uplynutí této lhůty.  

12.2

Pokud probíhá aukce, ve které se Uživatel účastní jako kupující, prodlužuje se výpovědní lhůta automaticky o dobu trvání aukce. Vypoví-li však Uživatel Smlouvu, není oprávněn po dobu výpovědní lhůty účastnit se nových aukcí.

12.3

Zánikem nebo zrušením této Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, na smluvní pokutu ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy uplynutím výpovědní lhůty (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá před účinností odstoupení a rozhodčí doložku).

12.4

Uživatel má při vlastní žádosti o zrušení Uživatelského účtu (výpovědi smlouvy) nárok na výplatu kreditu, který je zůstatkový na Uživatelském kontě a to na bankovní účet vedený v ČR. Vyplatit je možno pouze Placený kredit, tzn. není možno požadovat vyplacení Volného kreditu. Výplata zůstatku kreditu podléhá poplatku výplaty kreditu, který je blíže uveden v Ceníku kreditu a služeb, který je nedílnou součástí obchodních podmínek na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml.

12.5 Automatické ukončení smlouvy  

Pokud uživatel neprovede přihlášení na svůj uživatelský účet po dobu 3 měsíců, bude jeho účet automaticky zrušen a smlouva automaticky vypovězena. Pokud je na Kontě Uživatele v době jeho zrušení zůstatek kreditu, propadá celý zůstatek kreditu provozovateli a není možno požadovat jeho vyplacení nebo převedení na jiný uživatelský účet, ani jakoukoli jinou manipulaci s ním. Uživatel je upozorněn na Registrační e-mail o blížícím se termínu automatického ukončení smlouvy formou upozorňující e-mailové zprávy, a to poprvé ve lhůtě 14 dnů a podruhé ve lhůtě 7 dnů, před automatickým ukončením smlouvy. Provozovatel nese zodpovědnost za nedoručení takové upozorňující e-mailové zprávy pouze, prokáže-li se, že nedoručení nepochybně zavinil. Jinak nemá ne/doručení zprávy žádný vliv na to, zda bude po uplynutí doby bez přihlášení uživatele účet zrušen a smlouva vypovězena, či nikoliv. 

12.6

Jakmile je účet uživatele – v rámci procesu výpovědi podle předcházejících bodů – zrušen, odstraní správce InAu z databáze InAu veškeré údaje o takovém uživateli. Správce InAu je však oprávněn dočasně ponechat v databázi údaje nezbytně potřebné pro uplatnění pohledávky vůči uživateli (zejména podle bodu 12.3), pokud taková pohledávka vznikla před zrušením účtu uživatele.

13 Kup teď

Uživatel má nárok na přímé zakoupení produktu, který je nabízen v aukci, za podmínek popsaných blíže v bodech 13.1 – 13.12.2 těchto obchodních podmínek. Tento nárok nevzniká, je-li aukce vystavena a označena jako aukce Bez KUP TEĎ (aukce Bez KUP TEĎ je blíže popsána v bodu 3.4.7 těchto obchodních podmínek), za situace podle bodu 13.8 a při nesplnění podmínky dle 13.10. 

13.1 Určení ceny Kup teď

13.1.1

Základní kupní cena je stanovována smluvně. Je uváděna a označována jako „Běžná cena“ na stránce u produktu v aukci. Tato cena může být navýšena, pokud je aktuální prodejní cena produktu u dodavatele zboží vyšší, než uvedená „Běžná cena“. 

13.1.2

Uživatel je o přesné kupní ceně informován po aktivování tlačítka „KUP TEĎ“ na stránce aukce. 

13.1.3

Od základní ceny je uživateli odečtena hodnota kreditu, který již v aukci použil při pokusu o výhru v aukci. Základní cena se snižuje pouze o použitý kredit, který je uživatelem placený. To znamená, že od základní ceny se neodečítá Uživatelem použitý volný, bonusový nebo jiný neplacený kredit. 

13.1.4

Hodnota kreditu, který uživatel před použitím možnosti KUP TEĎ v aukci použil, je vynásobena koeficientem 0,95. Hodnota kreditu vynásobena koeficientem je odečtena od základní kupní ceny. Rozdíl základní kupní ceny a hodnoty kreditu po vynásobení koeficientem je pro uživatele výsledná kupní cena produktu. 

13.2

Uživatel má právo použít možnost KUP TEĎ u každé aukce pouze jedenkrát. 

13.3

V případě KUP TEĎ a závazném objednání zboží ztrácí uživatel možnost dále se účastnit aukce. 

13.4

Uživatel má právo na zakoupení produktu formou KUP TEĎ pouze pokud aukce nebyla ukončena. V případě, že je aukce již ukončena, ztrácí uživatel nárok na závazné objednání zboží. 

13.5

V případě, že uživatel závazně objedná zboží formou KUP TEĎ, nemá možnost svoji volbu odvolat. 

13.6 Dodání předmětu

13.6.1

Zakoupené zboží je uživateli dodáno do 30 dnů od uhrazení výsledné kupní ceny. 

13.6.2

V případě, že uživatel neuhradí výslednou kupní cenu dle vystavené proforma faktury, má provozovatel právo na odstoupení od kupní smlouvy. Uživatel ztrácí odstoupením od kupní smlouvy ze strany provozovatele nárok na zakoupení zboží a návrat kreditu v aukci použitého. Proforma faktura musí být uhrazena před datem splatnosti. V případě úhrady převodem musí uživatel brát v úvahu dobu trvání převodu mezi bankovními ústavy. 

13.6.3

Uživatel má nárok na odstoupení od kupní smlouvy bez sankce za následujících podmínek: V případě závazného objednání má uživatel právo odstoupit od kupní smlouvy oznámením provozovateli InAu. V případě odstoupení uživatele od kupní smlouvy nevzniká uživateli žádný nárok na kredit, který v aukci před závaznou objednávkou zboží použil. 

13.7 Nemožnost dodání zboží

13.7.1

V případě, že nastane skutečnost, kdy není provozovatel InAu schopen zboží závazně objednané uživatelem dodat, zejména pak přestane-li produkt dodavatel InAu dodávat nebo není takový produkt dlouhodobě dostupný, má provozovatel InAu právo na zrušení objednávky. 

13.7.2

V případě zrušení objednávky provozovatelem InAu z důvodu popsaného v bodu 13.7.1 má uživatel nárok na vrácení celkového počtu kreditu, který byl v aukci použit. V případě, že uživatel již uhradil výslednou kupní cenu za produkt, je uživateli nabídnuto několik možností návratu této částky, blíže specifikováno v bodu 13.7.3. 

13.7.3

Pokud dojde ke zrušení objednávky podle bodu 13.7.1 - 13.7.2 těchto obchodních podmínek, je uživatel vyzván k vyjádření, zda požaduje vrátit uhrazenou finanční částku na bankovní účet – v takovém případě je zároveň vyzván k uvedení čísla účtu a kódu banky k zaslání finanční částky. Druhou možností je převedení hodnoty uhrazené finanční částky na kredit uživatele s bonusem 5%. 

13.8

V případě, že není produkt k dispozici skladem InAu ani u dodavatele, zejména je-li produkt dlouhodobě nedostupný nebo již není dodavatelem dodáván, nemá uživatel možnost provést zakoupení produktu formou KUP TEĎ. V takovém případě nemá uživatel žádný nárok na užití této možnosti nákupu. 

13.9

Počet zboží zakoupeného formou KUP TEĎ není pro uživatele omezeno a není započítáváno do limitu 3 vyhraných aukcí, který je blíže určen 7.5 těchto obchodních podmínek. 

13.10

Možnost použití volby KUP TEĎ je podmíněno minimálně jedním provedeným příhozem uživatele v dané aukci. 

13.11

Minimální kupní cena produktu formou KUP TEĎ je 1 Kč s DPH. 

13.12 Lhůta výběru dopravy

13.12.1

Po závazném potvrzení objednávky formou KUP TEĎ je kupující povinnen do sedmi dnů od potvrzení objednávky vybrat formu úhrady a dopravy zboží.

13.12.2

Pokud kupující nevybere formu dopravy a platby ve stanovené lhůtě dle bodu 13.12.1, je provozovatel InAu oprávněn bez předchozího upozornění odstoupit od kupní smlouvy.

14 Reklamace 

Reklamace zboží se řídí reklamační řádem InAu.cz, který je volně dostupný na adrese: http://www.inau.cz/dokumenty/reklamacni-rad.xhtml.

15 Řešení sporů

Veškeré majetkové spory mezi InAu a Uživatelem vyplývající ze Smlouvy nebo s ní související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s., IČ 269 88 879. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na internetových stránkách http://www.rozhodcidolozka.cz/.

16 Závěrečná ustanovení

16.1

InAu nenese odpovědnost za pomalý nebo chybný přenos, který nastal mezi uživatelem a serverem InAu.cz. Dále nezodpovídáme za technické a softwarové problémy ze strany poskytovatelů internetu, mobilních operátorů nebo na zařízení uživatele. 

16.2

InAu je oprávněno změnit Obchodní podmínky a další přílohy Smlouvy; jejich nová verze se v takovém případě nepoužije na aukce, které byly započaty za účinnosti starší verze Obchodních podmínek. InAu je povinno oznámit skutečnost, že byly Obchodní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze Obchodních podmínek pokaždé, když použije aukční systém; neakceptuje-li Uživatel změny Obchodních podmínek, nemá právo užívat aukční systém s výjimkou aukcí započatých za účinnosti jejich starších verzí. 

16.3

Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. 

16.4

V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Smlouvy. 

16.5

Každým přihlášením Uživatel automaticky souhlasí s aktuálním změním obchodních podmínek.

16.6

Provozovatel InAu je oprávněn účtovat Uživateli poplatek za správu Konta a to formou automatického odečítání kreditů z uživatelského Konta. Výše poplatku je určena v Ceníku kreditů a služeb, který je přílohou a zároveň nedílnou součástí těchto obchodních podmínek. Uživatel bere na vědomí, že se Ceník kreditů a služeb může v čase měnit a to i bez předchozího upozornění. Provozovatel není oprávněn účtovat poplatek za správu Konta, pokud není na Uživatelském kontě dostatečný zůstatek Kreditů.

17. Rozšíření uživatelského účtu

17.1

Rozšířit si svůj uživatelský účet má právo každý uživatel InAu, který splní podmínky specifikované v oddílu 17 těchto obchodních podmínek. 

17.2

Rozšíření účtu je možné na internetovou aukci Smaxy, která je provozována Provozovatelem na adrese www.Smaxy.cz. 

17.3

Uživatel je povinen vlastnit společně pro Smaxy a InAu pouze jeden uživatelský účet. 

17.4

Rozšíření je možno provést, pokud uživatel souhlasí s Obchodními podmínkami Smaxy, které jsou dostupné na adrese: (odkaz bude dostupný po uvedení systému Smaxy.cz) 

17.5

Souhlasem s rozšířením účtu, potažmo souhlasem s Obchodními podmínkami Smaxy, vznikne uživateli přístup na Smaxy v rámci jednoho původního uživatelského účtu. Uživatel tak pro oba aukční portály bude mít jednotné přihlašovací údaje, jeden registrační e-mail a společné konto kreditů. 

17.6

Služba rozšíření účtu je poskytována zdarma. 

17.7

Okamžikem rozšíření uživatelského účtu souhlasí uživatel s obchodními podmínkami Smaxy. V případě jejich porušení v částech, které zakládají jiné povinnosti, než které vyžadují Obchodní podmínky InAu, nebo které zakládají jiný druh sankce za jejich porušení, než jaký je možno uložit podle Obchodních podmínek InAu, je postižitelný uživatelský účet pouze ve své části fungující na aukčním systému Smaxy. Při porušení částí Obchodních podmínek, které zakládají stejné povinnosti a vynucují stejné sankce na obou akčních systémech, lze při jejich porušení na jednom z aukčních systémů postihnout uživatelský účet jako celek. 

17.8

Bonusy spojené s unikátní registrací, prvním nákupem kreditu a další „obdobné bonusy“ lze obdržet na obou akčních systémech dohromady pouze jednou – uživatel má na obou aukčních systémech pouze jeden účet. 

17.9

Od okamžiku zavedení funkce Rozšíření účtu je zakázáno zřídit na jednotlivých aukčních systémech (Smaxy.cz a InAu.cz) jedním uživatelem více než jeden uživatelský účet. 

17.10

Rozšířením účtu má uživatel možnost používat kredit ze systému InAu i v systému Smaxy a naopak, tzn. že kredit na uživatelském kontě je volně použitelný v obou aukčních systémech. 

18 Místo podnikání provozovatele

Společnost: Annaba Consulting Corp.
IBC NO: 088394
Sídlo: Global Gateway 3039, Rue de la Perle, Providence, Mahé, Seychelles
Základní kapitál společnosti: 100.000 USD

19 Přílohy obchodních podmínek

Obchodní podmínky internetového portálu InAu.cz obsahují tyto přílohy:
- Ceník kreditů a služeb - http://www.inau.cz/dokumenty/cenik-kreditu-a-sluzeb.xhtml
- Akceptované způsoby plateb na InAu.cz - http://www.inau.cz/dokumenty/platby-na-inau-cz.xhtml
- Reklamační řád InAu.cz - http://www.inau.cz/dokumenty/reklamacni-rad.xhtml

Tyto přílohy jsou nedílnou součástí obchodních podmínek a Uživatel bere na vědomí, že se mohou v čase měnit a to i bez předchozího upozornění Provozovatelem.

 

Verze 0.9

Platnost od 24.8.2012  

 

Příběhy uživatelů z partnerských portálů
Petullka18, P...

Vasa52, Sokol...

Anglan,Brno...

Michael Mente...

Pavel Kresa z...

Michael Mente...

Ikona aukce