InAu

Podmínky užívání Partnerského programu aukčního systému InAu

společnosti 


1. Úvodní ustanovení
2. Definice a výklad pojmů
3. Obecné podmínky užívání Partnerského programu
4. Registrace
5. Podmínky a způsob propagace
6. Odměna Partnera
7. Ochrana osobních údajů
8. Doba trvání Smlouvy a její ukončení
9. Závěrečná ustanovení


1. Definice a výklad pojmů

1.1.

Provozovatel – společnost ;

1.2.

InAu – online obchodní systém spravovaný Provozovatelem pod internetovou doménou http://www.inau.cz/;

1.3.

Pravidla –Pravidla užívání Partnerského programu InAu;

1.4.

Zájemce – uživatel InAu, který žádá o členství v Partnerském programu;

1.5.

Partner – fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou vlastníky nebo správci www stránky, mají aktivní plně registrovaný uživatelský účet na InAu a zároveň požádali a byli správcem InAu schváleni jako uživatelé v Partnerském programu InAu;

1.6.

www stránka – internetová stránka, na které bude umístěn HTML kód a která je ve vlastnictví nebo užívání Partnera a kterou přiřadil Partner ke svému uživatelskému účtu v Partnerském programu;

1.7.

HTML kód – znamená unikátní kód, který je Partnerovi přidělen Provozovatelem; po vložení na www stránku Partnera se zobrazuje jako reklamní plocha;

1.8.

Reklamní plocha – znamená banner, nebo lišta, které jsou výsledkem umístění unikátního HTML kódu vloženého na www stránku Partnera;

1.9.

Klik – akce osoby, která navštívila www stránku Partnera a aktivovala odkaz prostřednictvím reklamní plochy;

1.10.

Doporučený uživatel – osoba, která úspěšně dokončí registraci do systému InAu po kliknutí na reklamní plochu Partnera a následně ověří pravost registračního e-mailu, čímž aktivuje svůj uživatelský účet;

1.11.

Pravidla – pravidla užívání Partnerského programu;

1.12.

Smlouva – smlouva o spolupráci v partnerském programu;

2. Základní ustanovení

2.1.

Tato Pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy, která byla uzavřena elektronicky prostřednictvím internetových stránek pod doménou http://www.inau.cz/dokumenty/partnersky-program.xhtml, a to mezi Partnerem a Provozovatelem.

2.2.

Účast v Partnerském programu daná uzavřením Smlouvy obsahuje závazek Partnera vytvořit na svých www stránkách prostor, kde bude prostřednictvím bannerů, nebo lišty, které při prokliku směřují na stránky InAu, propagovat InAu.

2.3.

Provozovatel bude Partnerovi vyplácet za jeho činnost propagující InAu odměnu, a to za podmínek dále uvedených v těchto Pravidlech.

3. Obecné podmínky užívání Partnerského programu

3.1.

Partnerem se mohou stát fyzické osoby starší 18 let nebo právnické osoby, které mají způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jsou vlastníky nebo uživateli www stránky a zároveň mají aktivní uživatelský účet na InAu.

3.2.

Partnerem Partnerského programu se nemohou stát zaměstnanci Provozovatele a osoby, kterým byla Provozovatelem zrušena registrace. Uživatelé InAu ani Zájemci nemají žádný právní nárok na užívání Partnerského programu, pokud nedošlo k uzavření Smlouvy.

3.3.

Partner je oprávněn založit si pouze jeden účet v Partnerském programu. Každá jednotlivá www stránka (bez ohledu na URL) může být v rámci Partnerského programu použita pouze jedním Partnerem.

3.4.

Partner nesmí vyvíjet žádné aktivity směřující k neoprávněnému zvýšení provize, zejména nesmí činit aktivity vyjmenované v bodu 8.2. pod písm. c) těchto Pravidel, které jsou důvodem pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele.

4. Registrace

4.1.

Registrace do partnerského programu probíhá uzavřením Smlouvy, a to odesláním návrhu Smlouvy Zájemcem elektronicky ve formě formuláře a jeho elektronickou akceptací (ve lhůtě 5 pracovních dnů) na uživatelském účtu Zájemce ze strany Provozovatele. Okamžikem akceptace návrhu se Zájemce stává Partnerem. Poté je Provozovatel povinen umožnit na uživatelském účtu Partnera Partnerovi sledování statistik a výše jeho odměny.

4.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit důvody odmítnutí akceptace návrhu Smlouvy. Odmítnutí akceptace návrhu smlouvy bude Zájemci zaslána na jeho registrační e-mail.

4.3.

Okamžikem uzavření Smlouvy je povinen Partner i Provozovatel dodržovat Pravidla.

5. Podmínky a způsob propagace

5.1.

Partner se zavazuje, že vytvoří reklamní plochu, tj. umístí na www stránky banner, nebo lištu směrující na InAu, a to vše za podmínek uvedených v Pravidlech.

5.2.

Provozovatel se zavazuje, že Partnerovi vyplatí za podmínek stanovených v Pravidlech odměnu.

5.3.

Partner je oprávněn umístit na svou www stránku jako reklamní plochu současně maximálně tři reklamní bannery Provozovatele a k tomu současně maximálně jednu lištu. Jednou stránkou se rozumí obsah jedné obrazovky, zobrazený jako samostatná stránka (včetně posunutí v jakémkoli směru při použití rámečků). Partner je povinen využívat pro každou formu propagace unikátní html kód, který je mu přidělen Provozovatelem.

5.4.

Při použití lišty InAu není povoleno zobrazovat na www stránce jiné reklamní lišty, a to ani z jiných reklamních systémů nebo partnerských programů. Partner je povinen umístit lištu InAu do horní pozice stránek tak, aby se nad lištou již nezobrazoval žádný obsah www stránky.

5.5.

Www stránka Partnera musí být ve vlastnictví nebo užívání Partnera, být trvale přístupná zaměstnancům InAu v rámci sítě internet, mít charakter dokončené stránky a nevzbuzovat tak pochybnosti o jejím vzhledu či funkčnosti. Obsah www stránky Partnera musí být v českém, případně slovenském jazyce.

5.6.

Partner je oprávněn oznámit prostřednictvím uživatelského účtu Provozovateli URL adresu každé www stránky, jejímž prostřednictvím zamýšlí propagovat InAu. Provozovatel rozhodne o přípustnosti takové stránky ve lhůtě 5 pracovních dnů, a to zasláním potvrzení na uživatelský účet Partnera. Do doby schválení ze strany Provozovatele je Partner oprávněn vytvořit na dané www stránce reklamní prostor. V případě, že by Provozovatel danou www stránku Partnerovi neschválil, je Partner povinen odstranit do 3 dnů od oznámení o neschválení všechny reklamní prvky partnerského programu InAu z takové www stránky.

5.7.

V případě neschválení www stránky Provozovatelem nemá Partner žádný nárok na odměnu za zobrazování bannerů, popřípadě lišty, ani za případné kliknutí na tyto reklamní bannery, popřípadě lištu.

5.8.

Při vkládání reklamní plochy je zakázáno využívat automatické přesměrování na jinou stránku, automatické otevření nových oken prohlížeče (tzv. autohits, pop-up, pop-under), případně načítání stránek Provozovatele do tzv. iframe.

5.9.

Reklamní plocha nesmí být umístěna na stránky, jejichž obsah je v rozporu s právními předpisy či dobrými mravy, na stránky, které mají pornografický charakter a na stránky, které převážně slouží k zobrazování reklamy či jsou určeny k propagaci a šíření názorů extrémní levice či extrémní pravice nebo jinak mohou snižovat dobré jméno Provozovatele.

6. Odměna Partnera

6.1.

Partner má nárok na výběr ze dvou programů odměňování:
a) Partnerský program klik
b) Partnerský program provizní

6.2.

Nárok na odměnu Partnerovi nevznikne, jestliže registrace Doporučeného uživatele do Služby Provozovatele byla provedena bez přičinění Partnera, osobou blízkou či jinak spřízněnou a propojenou. Stejně tak tento nárok nevznikne, pokud by registrace Doporučeného uživatele byla v rozporu se zájmy Provozovatele či zásadami poctivého obchodního styku.

6.3.

Odměna bude Provozovatelem vyplacena:
a) Podnikajícím fyzickým nebo právnickým osobám či jiným osobám oprávněným vystavovat daňové doklady na základě daňového dokladu - faktury doručené Provozovateli na shora uvedenou adresu sídla. Vystavená faktura musí splňovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu a obsahovat uživatelské jméno Partnera používané v systému InAu. Výše odměny je uvedena včetně DPH. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení Provozovateli.
b) Nepodnikajícím osobám bude odměna vyplácena formou směny za kredit v systému InAu.

6.4

Nárok na proplacení odměny (tzn. zaslání faktury či dokladu dle předchozího odstavce) vzniká Partnerovi v případě, kdy celková výše odměny dosáhne alespoň 1000,- Kč. Odměna bude Partnerovi vyplacena vždy bankovním převodem na účet Partnera uvedený ve faktuře nebo v dokladu doručeném Provozovateli.

6.5.

Odměna v sobě zahrnuje veškeré vynaložené náklady Partnera spojené s jeho činností dle Smlouvy a Pravidel.

6.6.

Pokud stav Partnerova účtu dosáhne částky alespoň 100 Kč, může Partner převést odměnu z Partnerského programu na svůj InAu uživatelský účet a směnit tak částku za kredit. Při této volbě bude částka vyplacena s bonusem 10 % z převedené částky.

6.7.

Partner je povinen společně s první fakturou zaslat doporučeně Provozovateli osvědčení potvrzující jeho ekonomickou činnost (např. kopii živnostenského listu).

6.8 Partnerský program klik

6.8.1

Partner má nárok na odměnu za Klik na reklamní pozice InAu umístěné na svých www stránkách.

6.8.2

Výše odměny za Klik na banner je 0,80 Kč, u lišty je odměna ve výši 0,60 Kč za Klik.

6.8.3

Partner získává provizi pouze za unikátní Klik z jedné IP adresy za každý jeden den (24 hodin). V případě více Kliků z jedné IP adresy je započítáván a odměňován pouze jeden.

 

6.8.4

Partnerský program klik není možno využívat u Www stránek partnera, které se věnují tématice warez.

 

6.9 Partnerský program provizní

6.9.1

Partner má nárok na odměnu za Klik na reklamní pozice InAu umístěné na svých www stránkách a následně na provizi ze zakoupených a užitých kreditů Doporučeného uživatele.

6.9.2

Výše odměny za Klik na banner je 0,50 Kč, u lišty je odměna ve výši 0,30 Kč za Klik.

6.9.3

Partner získává provizi pouze za unikátní Klik z jedné IP adresy za každý jeden den (24 hodin). V případě více Kliků z jedné IP adresy je započítáván a odměňován pouze jeden.

6.9.4

Partner má dále nárok na odměnu za zakoupený a užitý kredit Doporučeného uživatele ve výši 7% hodnoty užitého kreditu a to po dobu 3 měsíců od ověření registrace uživatelského účtu Doporučeného uživatele. Odměna je vyplácena pouze ze zakoupených kreditů, tzn. na bonusové, prémiové nebo obdobným způsobem získané kredity se provize nevztahuje.

7. Ochrana osobních údajů

Partner dává souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem. Nakládání s osobními údaji Partnerů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod evidenčním číslem: 00034869.

8. Doba trvání Smlouvy a její ukončení

8.1.

Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

8.2.

Smlouva zaniká nebo se zrušuje:

a) Dohodou. K této dohodě musí dojít písemnou formou odesláním žádosti Partnera o ukončení Smlouvy ze strany Partnera a písemnou akceptací ze strany Provozovatele.
b) Výpovědí. K výpovědi kteroukoliv smluvní stranou (i bez udání důvodu) dojde elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera odesláním výpovědi. Výpovědní lhůta činí jeden měsíc a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po odeslání výpovědi.
c) Odstoupením. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Partner elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera, a to v případě kdy Provozovatel bude déle než 30 dnů v prodlení se zaplacením odměny. K odstoupení od Smlouvy je oprávněn Provozovatel elektronicky v rámci uživatelského účtu Partnera zejména v případech, kdy obsah www stránky Partnera je v rozporu s právními předpisy, s dobrými mravy či Pravidly nebo dozví-li se Provozovatel o tom, že Partner vyvíjí jakoukoli činnost směřující k neoprávněnému navyšování odměny.

Tímto jednáním se rozumí zejména:

  • Umístění odkazu, který se aktivuje hned po vstupu na www stránku Partnera.
  • Modifikace banneru vytvořeného Provozovatelem.
  • Umístění reklamní plochy na jinou stránku, než pro kterou byl banner vytvořen.
  • Umístění reklamní plochy na stránku, která je součástí jiné stránky.
  • Umístění reklamní plochy na stránku, která nenáleží Partnerovi.
  • Umístění banneru v pop-up okně na zvláštní stránce aktivované ve stejném okamžiku jako Partnerská stránka.
  • Umístění více forem propagace na www stránku než je povoleno v bodě 5.3
  • Zasílání hromadných informací o stránce (tzv. spamming), např. použitím jiného média (e-mail, diskusní fóra, diskusní skupiny, komunikátory atd.).
  • Registrace Partnera či osoby blízké jako nového Uživatele InAu prostřednictvím unikátního URL linku Partnera.
  • Napodobování vzhledu webových stránek Provozovatele s cílem vyvolat dojem, že se jedná o službu poskytovanou Provozovatelem.

8.3.

V případě, že nastane některý z důvodů pro odstoupení od Smlouvy ze strany Provozovatele, pak nemá Partner nárok na žádnou odměnu.

8.4.

Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezaniká právo na náhradu škody, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

8.5.

Partner se zavazuje odstranit ze svých www stránek veškeré reklamní prvky partnerského programu InAu, a to nejpozději do 7 dnů od okamžiku ukončení nebo zrušení Smlouvy. V případě že tak neučiní, může Provozovatel pozastavit jeho účet v systému InAu.

8.6.

Jestliže dojde k ukončení Smlouvy výpovědí nebo dohodou, pak je povinen Partner zaslat fakturu či doklad Provozovateli na vyplacení odměny, na kterou měl Partner nárok ke dni ukončení Smlouvy a to ve lhůtě 14 dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že odměnu nenárokuje a dobrovolně se jí zříká.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.

Smlouva i Pravidla, stejně tak jako práva a povinnosti ve Smlouvě či Pravidlech neupravená, se řídí obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími, vše v platném znění.

9.2.

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit Pravidla. Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byla Pravidla změněna a zveřejnit jejich nové aktuální znění v rámci uživatelského účtu Partnera a na stránkách InAu. Změny vstoupí v platnost nejdříve 3. den od jejich zveřejnění na internetových stránkách Provozovatele a vůči konkrétnímu Partnerovi okamžikem jeho přihlášení na uživatelský účet.

9.3.

Veškeré majetkové spory vyplývající ze Smlouvy a Pravidel nebo s nimi související budou s vyloučením pravomoci obecných soudů řešeny v rozhodčím řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., před jediným rozhodcem určeným Arbitrážním soudem České republiky o.s. se sídlem v Praze. Rozhodce bude určen a rozhodčí řízení bude vedeno dle Rozhodčího řádu Arbitrážního soudu České republiky, o.s., který je dostupný na http://www.rozhodcidolozka.cz/.

9.4.

V případě, že by některé ustanovení Pravidel bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Pravidel.

9.5.

Tato Pravidla vstupují v platnost a účinnost dnem 1.7.2009.

Aukce partnerských portálů
Ikona aukce